Naar inhoud

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten door Hamelin b.v. aan de koper (hierna: ”de Koper”) (hierna: “Overeenkomst”), alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Hamelin b.v. en de Koper.

1.2. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de Koper, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

1.3. Indien op grond van deze algemene voorwaarden een kennisgeving ’schriftelijk’ dient te geschieden, kan deze kennisgeving eveneens op elektronische wijze (bijv. per telefax, e-mail etc.) geschieden.

1.4. Ondanks grote zorgvuldigheid waarmee catalogi en mailuitingen zijn samengesteld kan Hamelin b.v. voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichting van Hamelin b.v. ontlenen.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1. Alle offertes, aanbiedingen, alsmede gegevens in prijscouranten, folders en dergelijke, zijn vrijblijvend, tenzij Hamelin b.v. schriftelijk aan de Koper uitdrukkelijk anders heeft medegedeeld.

2.2. Hamelin b.v. kan een vrijblijvende offerte of aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. Offertes en aanbiedingen zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.3. Een monster of model wordt slechts bij wijze van aanduiding aan de Koper getoond of verstrekt. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand indien en nadat Hamelin b.v. een opdracht tot levering schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd of (geheel of gedeeltelijk) tot levering is overgegaan, ofwel indien en nadat de Koper een schriftelijke offerte schriftelijk heeft geaccepteerd en Hamelin b.v. deze niet heeft herroepen.

3.2. Indien Hamelin b.v. tot levering overgaat van een opdracht van Koper tot levering in verschillende gedeelten, dan wordt de Overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

4. PRIJZEN

4.1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website van Hamelin b.v. en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs vermeld in de Overeenkomst is bindend.

4.2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in binnen- en/of buitenland – door welke oorzaak dan ook – worden gewijzigd of die wijzigingen eerst dan ter kennis van Hamelin b.v. komen, is Hamelin b.v. bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften. De Koper heeft het recht om ingeval van verhoging van de overeengekomen prijzen met meer dan 10% binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks binnen 8 dagen na de datum waarop Hamelin b.v. aan Koper deze wijziging bekend heeft gemaakt. Hamelin b.v. kan aan deze ontbindingsverklaring haar werking ontnemen door zich bereid te verklaren tegen de oorspronkelijke prijs te leveren.

5. LEVERTERMIJN EN LEVERING

5.1. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt Hamelin b.v. zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Hamelin b.v. verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd – ongeacht de oorzaak daarvan – geeft Koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de Koper Hamelin b.v. schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet Hamelin b.v. toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de Koper de Overeenkomst ontbinden, voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst in stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de Koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 9.

5.2. Ingeval levering op afroep is overeengekomen, dient de Koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de Koper hiermede in gebreke blijft, is Hamelin b.v. gerechtigd de nog resterende goederen aan de Koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.

5.3. Slechts indien de factuurwaarde van de te leveren goederen met een waarde van EUR 300 of meer (exclusief omzetbelasting, vrachtkosten etc.) bedraagt, geschiedt de levering gefrankeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4. Orders met goederen uit de categorie ‘fine art’ zullen als separate order worden behandeld en zo ook een separate minimale order waarde als ook franco grens.

5.5. Alleen de levering van goederen met factuurwaarde van meer dan EUR 300 exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis Benelux, met uitzondering van de Waddeneilanden. Indien Hamelin b.v. een order tot een waarde van tenminste EUR 300 inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in één zending kan versturen, dan moet levering van alle deelzendingen franco huis Benelux plaatsvinden.

5.6. Tenzij anders wordt overeengekomen wordt alleen de levering van goederen met factuurwaarde van meer dan EUR 100 exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) in behandeling genomen.
5.7. Indien de Koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft, komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten voor rekening van de Koper.

5.8. Verzending geschiedt op een door Hamelin b.v. te bepalen wijze. Bij niet franco zendingen behoort Hamelin b.v. de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de Koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de Koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van Hamelin b.v.

5.9. Op de Koper rust de verplichting de overeengekomen prestatie af te nemen. Alle extra kosten die voor Hamelin b.v. ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige afname door de Koper zijn voor diens rekening.

5.10. Het risico ter zake van verlies van of schade aan de te leveren goederen gaat op de Koper over vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, ongeacht of de transportkosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van Hamelin b.v. zijn. Hamelin b.v. neemt alleen schadeclaims in behandeling die op de vrachtbrief zijn vermeld.

6. OVERMACHT

6.1. Indien de leverancier van wie Hamelin b.v. de aan de Koper te leveren goederen betrekt, door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in een geleverd goed, geheel of ten dele zijn leveringsverplichtingen jegens Hamelin b.v. niet correct of niet tijdig nakomt, dan geldt dit ten aanzien van de Koper in zijn relatie met Hamelin b.v. als overmacht en is Hamelin b.v. bij niet correcte of tijdige levering aan de Koper niet jegens de Koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

6.2. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

7. RECLAMES

7.1. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient de Koper te allen tijde deze direct te melden op de vrachtbrief en tevens binnen 24 uur na ontvangst van de goederen daarvan melding te maken bij Hamelin b.v.. Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare product gebreken dienen binnen 7 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij Hamelin b.v. te worden ingediend. Reclamering ter zake van overige gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering door Hamelin
b.v. voor zover ter zake geen andere termijn is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.

7.2. Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het eerste lid gestelde termijnen en op de aldaar bedoelde wijze en mits de reclame aantoonbaar betrekking heeft op een aan Hamelin b.v. toerekenbare tekortkoming, zal Hamelin b.v. de betreffende tekortkoming opheffen door –naar keuze van Hamelin b.v. – aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de Koper ter zake van de door hem verschuldigde prijs. Dit geldt niet voor extra aangemaakte goederen, deze worden niet teruggenomen.

7.3. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De Koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van Hamelin b.v. terug te zenden.

8. RETOURZENDINGEN

8.1. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Hamelin b.v. niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de Koper. Hamelin b.v. is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen, is de gespecificeerde opgave van Hamelin b.v. voor de Koper bindend, behoudens tegenbewijs.

8.2. Retourzendingen, welke door Hamelin b.v. niet aanvaard zijn, ontheffen de Koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.

8.3. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de Koper, worden na acceptatie door Hamelin b.v., gecrediteerd onder inhouding van 15% voor gemaakte kosten met een minimum van EUR 15 per geval. De te retourneren goederen dienen zich te bevinden in originele verpakking en in weder verkoopbare staat. Extra aangemaakte goederen, zullen niet worden teruggenomen.

8.4. Retourzendingen reizen voor rekening van de Koper, behalve ingeval zij plaatsvinden tengevolge van een fout van Hamelin b.v.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voor schade die de Koper in verband met de overeenkomst lijdt, is Hamelin b.v. niet aansprakelijk tenzij de Koper aantoont dat deze schade het directe gevolg is van toerekenbaar tekortschieten of een onrechtmatige gedraging van Hamelin b.v.. Onverminderd hetgeen in voorgaande bepalingen is gesteld omtrent de aansprakelijkheid van Hamelin b.v. voor schade gelden de navolgende bepalingen.

9.2. Hamelin b.v. is slechts aansprakelijk voor schade die bestaat in schade aan zaken, andere dan de geleverde zaken, respectievelijk in letselschade. De aansprakelijkheid van Hamelin b.v. zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief BTW, verpakkingskosten, vrachtkosten etc. van die overeenkomst, of in geval van een overeenkomst met overeengekomen deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst, waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt, maar nimmer tot een bedrag hoger dan EUR 5.000,-.

9.3. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, winstderving, bedrijfsstagnatie of andere indirecte schade, waarvoor Hamelin b.v. in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, is Hamelin b.v. niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Hamelin b.v..

9.4. De Koper vrijwaart Hamelin b.v. te dezer zake tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de door Hamelin b.v. geleverde goederen of door hem verrichte werkzaamheden, voor zover deze schade niet krachtens de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt voorHamelin b.v. en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

10. BETALING

10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum.

10.2. In geval van te late betaling is de Koper zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een direct opeisbare rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 BW (wettelijke rente bij handelstransacties) vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de Koper.

10.3. In geval van te late betaling is Hamelin b.v. gerechtigd zijn verplichtingen op grond van de betreffende Overeenkomst op te schorten c.q. de met de Koper gesloten Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de Koper volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd andere rechten die Hamelin b.v. op grond van de Overeenkomst of de wet heeft. Voorts is in geval van te late betaling Hamelin b.v. gerechtigd om na ingebrekestelling de vordering uit handen te geven, in welk geval de Koper naast het alsdan totale verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag zal bedragen.

10.4. Indien Hamelin b.v. vóór of tijdens de uitvoering van een Overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat Koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Hamelin b.v. gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Hamelin b.v. behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

10.5. De Koper is slechts bevoegd tot verrekening met een tegenvordering voor zover deze ofwel uitdrukkelijk door Hamelin b.v. is erkend ofwel in rechte onherroepelijk is vastgesteld

10.6. Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in dit artikel voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van Hamelin b.v. binnen 3 maanden na de dag van inlevering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij Hamelin b.v..

11. BEËINDIGING

11.1. Ingeval van (a) surseance van betaling, faillissement van de Koper of aanvrage van de Koper van het eigen faillissement, (b) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (c) (besluit van de Koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van de Koper, (d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van de Koper, (e) het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de Koper van enige materiële contractuele verplichting jegens Hamelin b.v., (f) meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door koper binnen een periode van 4 maanden, worden alle bedragen welke de Koper uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. In de bedoelde gevallen is Hamelin b.v. bovendien bevoegd alle Overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Koper niet binnen 3 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek de door Hamelin b.v. verlangde zekerheid heeft verschaft voor al hetgeen hij hem is verschuldigd en nog verschuldigd zal worden, onverminderd de overige rechten van Hamelin b.v.. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg is tot stand gekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden.

12. BETALINGSKORTING

12.1. Indien Hamelin b.v. de Koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1% bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend over het eindbedrag van de desbetreffende factuur exclusief de vracht- en verzekeringskosten en omzetbelasting en eventueel statiegeld. De termijn van veertien dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Tot aan de algehele voldoening van de door de Koper aan Hamelin b.v. verschuldigde betalingen ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst, behoudt Hamelin b.v. de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de Koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze Overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het Hamelin b.v. toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is, indien en voor zover de Koper jegens zijn afnemers contante betaling, deugdelijke zekerheid of een eigendomsvoorbehoud bedingt. Dit recht tot verkopen vervalt echter als Hamelin b.v. de Koper dat recht na het verstrijken van een betalingstermijn ontzegt, of als de Koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

13.2. Ingeval van enige niet-tijdige betaling is Hamelin b.v. bevoegd de hem in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waartoe de Koper alle vereiste medewerking zal verlenen. Ingeval van niet-tijdige betaling is de Koper voorts gehouden Hamelin b.v. op diens eerste verzoek andere, in voorkomend geval aanvullende, zekerheid te verlenen.

13.3. Hamelin b.v., ten aanzien van wie de Koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met Hamelin b.v. lopende Overeenkomsten. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming heeft Hamelin b.v. het recht al deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd andere rechten die Hamelin b.v. op grond van de Overeenkomst of de wet heeft.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1. Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze verband houdende rechtsbetrekking tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Hamelin b.v., tenzij Koper en Hamelin b.v. overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

15. SLOTBEPALING

15.1. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Hamelin b.v. en de Koper. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van enige bevoegde instantie voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de als ongeldige of onuitvoerbaar aangemerkte bepaling zoveel mogelijk benadert, teneinde de betreffende bepaling te vervangen.

Leveringsvoorwaarden - Hamelin BV

Bekijk